خانه » بازرگانی » نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به آبان ١٣٩۶

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به آبان ١٣٩۶

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به آبان ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ٨.۴ درصد، مناطق شهری ٨.٢ درصد و مناطق روستایی ٩.٣ درصد است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین، شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٠) در آبان ماه سال ١٣٩۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٢۵٨.۴، ٢۵۵.٨ و ٢۶٨.٩ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ١.١ درصد افزایش یافته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ٩.۶، ٩.۵ و ١٠.٠ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش یافته است.

پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارت بهتر، وقتی کالا کمیاب و پول یا قدرت خرید برای مالکیت آن زیاد باشد، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.برای محاسبه تورم سالانه قیمت یک کالا را در یک ماه مشخص و با سال گذشته مقایسه کرده و از این طریق تورم سالانه را تعیین می‌کنند.

تورم نقطه به نقطه به این شکل محاسبه می‌شود که برای مثال، شاخص قیمت اردیبهشت ۹۲ (میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در اردیبهشت ۹۱ مقایسه شود

١- شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٠) در آبان ماه سال ١٣٩۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٢۵٨,۴، ٢۵۵.٨ و ٢۶٨.٩ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ١.١ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ٩.۶، ٩.۵ و ١٠.٠ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ٨.۴ درصد، مناطق شهری ٨.٢ درصد و مناطق روستایی ٩.٣ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهر ماه ١٣٩۶، برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ٠.٢ واحد درصد افزایش یافته است.

٢- شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ٣٠۴,٨، ٣٠۶.٩ و ٢٩٩.٧ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ١.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ١٣.٠ درصد و مناطق روستایی ١٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

جزئیات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار

درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ١١.٩ درصد و برای مناطق روستایی ١٢.٠ درصد است. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ٣٠٢.۴، ٣٠۴.٩ و ٢٩۶.۴ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ١.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ١٣.٣ درصد و مناطق روستایی ١٣.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ١٢.١ درصد است.

٣- شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در آبان ماه ١٣٩۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ٢۴٠,٠، ٢٣٨.٣ و ٢۴٨.٢ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٠.٨، ٠.٩ و ٠.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ٨.٠ درصد و مناطق روستایی ٧.٨ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان ماه ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.٨ درصد، مناطق شهری ۶.٧ درصد و مناطق روستایی ٧.١ درصد است.

کد تخفیف